A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

1464 Budapest, Pf. 1578
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu


MEGJELENT

a MAGYAR FÓRUM

XXX. évfolyamának 38.
száma.

MEGNYÍLT AZ ORSZÁGGYŰLÉS ŐSZI ÜLÉSSZAKA

Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke: „A Jobbikban az elnökség háta mögött születtek meg a stratégiai döntések. Nem tudtunk előre a Spinoza-házbeli akcióról. Aki azt mondja, hogy bárkivel összefogunk, csak kerüljünk hatalomra, a vonaizmust képviseli.”

SZÉGYENFAL – A jelentés megszavazói, tartózkodók, távolmaradók

Mérgező viszonyaink

Csorja Gergely

Az emberi viszonyok sokfélesége, a csoportok és egyének változatos személyiségjegyei, természete, szokásai között mindig is megtalálható volt a manipuláció, a megtévesztés, a befolyásolás, az elcsábítás, a másik csoportnak vagy egyénnek az intrika eszközeivel való tönkretétele.
Jung szerint a görög mitológia tudatalattink szerves részévé vált, márpedig a görög mitológia leggyakoribb cselekményei az intrika köré fonódtak. Shakespeare drámái, és később a világirodalom leghatásosabb műveiben is alapvető szerepe van az intrikának.
A 20. század ezen a téren is újat hozott. Az intrika, az egyén és a közösség befolyásolása, megtévesztése szervezeti szintre emelkedett és tudományos hátteret kapott. Az egyik oldalról létrejöttek a politikai propaganda érdekeit szolgáló szervezetek, és szinte ezzel párhuzamosan a gazdasági egységek is megtalálták a sikeres értékesítés zálogának tartott marketinget.
Az egyén és csoportok befolyásolása tudomány és szakma lett. Az angol birodalom, majd a 20. század nagy diktatúrái és felemelkedő új hatalmai államilag finanszírozott és védett titkos szervezeteket hoztak létre, melyek elsődleges célja az ellenség megtévesztése, manipulálása, tönkretétele elsősorban az intrika eszközeivel.
Ezek mellett és ezekkel együttműködve gazdasági érdekcsoportok hoztak létre hasonló szervezeteket, melyek részben fedőszervként, részben a valódi hatalom megnyilvánulási formáiként kultúrát, ízlést, életmódot befolyásoló kampányokba és egyéni akciókba kezdtek, hogy az egyént és csoportokat saját érdekeiknek megfelelően befolyásolják.
A tömegtájékoztatás, majd az információs társadalom kiteljesedésével az egyén szokásainak, ismereteinek, vágyainak, céljainak feltérképezése új minőséget kapott. A szervezetek pszichológusokat és pszichiátereket alkalmaznak, nagy mennyiségű adat alapján mintákat hoznak létre, hogy az egyén vágyait néhány jellemző adat alapján fel tudják térképezni, és ha kell a vágyaknak megfelelő kiflit, csokoládét, autót, szeretőt vagy éppen politikai üzenetet küldjenek.
A módszer soha nem látott sikereket hozott. Cukros vizet, nejloninget, műanyag bóvlit milliárdszámra adnak el egy életérzés megmutatásával, prosperáló gazdasági egységeket tesznek tönkre a menedzsment megvesztegetésével, komplett hálózatokat pusztítanak el a megfelelő szerető telepítésével, birodalmakat tesznek tönkre a gazdasági manipuláció eszközeivel, vagy éppen egy földrész etnikai összetételét változtatják meg álszabadságeszmék terjesztésével.
De kik azok az ők és milyen céllal teszik? Nézzünk néhány példát.
A reklám történetében Thomas J. Barrettet szokták emlegetni, akit a brandépítés szülőatyjának is tartanak. Saját márkája az 1800-as években a Pears szappan volt, amit nagy sikerre vitt. Újszerű, rendkívül sikeres módszere volt. Megvásárolta az akkoriban népszerű festmények szerzői jogait, hogy aztán ráillessze szappanját vagy a márka feliratát, ezáltal az úri nép szokásaival hozza összefüggésbe. Hatékony stratégiájának köszönhetően terméke gyorsan luxuskategóriába került.
A gazdasági manipuláció talán legnagyobb szabású akcióját az Amerikai Egyesült Államok hajtotta végre, amikor a titkosszolgálatok adataiból egyértelművé vált, hogy a Szovjetuniót fegyverkezési versenybe kell sodorni és gazdaságilag meg kell gyengíteni. A 80-as évektől üzletemberek, a kulturális élet szereplői és tudósok hada dolgozott azon, hogy a szovjet birodalom gazdasági és strukturális nehézségei miatt összeomoljon.
De a befolyásolás kisebb léptékű esetei is gyakoriak.
Marcus Wolf, a keletnémet titkosszolgálat, a Stasi legendás vezetője újszerű ötlettel állt elő. Visszaemlékezésében azt írja, hogy amikor kitalálta a Rómeók telepítésének ötletét, még el sem tudta képzelni, hogy mennyire gyümölcsöző lesz.
A KGB, a szovjet titkosszolgálat akkor már évtizedek óta küldött női ügynököket nyugati diplomatákra. A módszer egyszerű volt és nem igazán értek el vele sikereket. A nyugati diplomatákat ugyanis felkészítették, hogy ha szerelmi viszonyba kerülnek helyi nőkkel, akkor se adjanak ki semmilyen adatot. Ha pedig rögzítették a légyottokat és azzal próbálták zsarolni a megtévedt férfit, akkor a kompromittálódott diplomata inkább hazamenekült, minthogy vállalta volna a kémszerepet.
Wolf nagy felismerése az volt, hogy Bonnban, az NSZK fővárosában a kormányhivatalokban rengeteg nő dolgozik. Wolf nem a felső vezetőket célozta meg, hanem a másod-, harmadvonalban dolgozókat vagy azok feleségeit, akik így is nagy mennyiségű titkos információ birtokában voltak.
Miután a célba vett asszony szokásait, érdeklődési körét, vágyait alaposan feltérképezték, gondos kiválasztás után ráállították a szervezeten belül csak Rómeónak nevezett ügynököt. Meglepő módon a Rómeók teljesen átlagos, sőt átlag alatti kinézetű emberek voltak és legtöbbször semmiféle különös képesség birtokában sem voltak. Sőt valódi kiképzést sem kaptak. Erejük abban állt, hogy pontosan illettek abba a mintába, ami a célba vett nő fejében volt, és amit hosszas előkészítő munkával térképeztek fel. A Rómeónak nem volt más dolga, mint találkozni a nővel és beszélgetni vele. Miután ismerte a nő érdeklődési körét, szokásait, vágyait, ráadásul megfelelt a nő fejében lévő kívánatos típusnak, így a Stasi-ügynöknek nem volt nehéz dolga. Az ügynöknek nem egyszer családja volt otthon Kelet-Németországban, ennek ellenére évtizedekig fenntartott viszonyokat alakított ki. Sőt, akár feleségül is vette a célszemélyt.
Nem tudni, hogy pontosan hány Rómeó működött Wolf irányítása alatt, de összesen 40 hazaárulási perben született elmarasztaló ítélet német nők ellen, akiket Wolf hálózatának Rómeói rávettek arra, hogy elárulják hazájukat, munkatársaikat, hogy a legtitkosabb információkat osszák meg szeretőikkel.
De hogy egy közelebbi eseményt és konkrét személyt is említsünk. Soros György a nyolcvanas évektől járja Európa keleti részét. Akkor mint magyar származású milliárdos jelent meg, és nyilvánvalóan részese volt a korábban említett, a Szovjetuniót és a varsói szerződés országait gazdaságilag és kulturálisan megbuktató amerikai akciónak.
Soros akkor vacsorákra hívta az értelmiség prominens képviselőit, kulturális intézményrendszer felállításával kecsegtetett. Az intézményrendszert fel is állította, az más kérdés, hogy annak valódi célja nem a kommunista rendszer felszámolása, hanem a kommunista rendszer romjaiból kiemelkedő államok befolyásolása volt. Soros fő tevékenysége abban állt, hogy megakadályozza a kelet-európai nemzetállamok megerősödését. Mai tevékenysége pedig ezen is túl mutat, meg akarja változtatni Európa etnikai összetételét.
Az intrika, a titkos befolyásolás módszerei soha nem látott hatékonysággal működnek. A kérdés, hogy mindez kinek az érdekét szolgálja, milyen céllal működnek ezek az egyre duzzadó szervezetek?
A növekvő szervezetek sajátossága – és ez szinte minden szervezetre igaz –, hogy előbb-utóbb elvész vagy háttérbe szorul az eredeti cél, amiért a szervezetet létrehozták. A szervezet azért működik, hogy működjön.
Ez történt az egyént és a csoportokat befolyásoló szervezetek nagy többségével is. Ma már protokollok, módszerek alapján működnek, szinte automatikusan. A bennük dolgozó emberek ott szocializálódnak és lényegében kritika nélkül végzik napi tevékenységüket, hiszen ők csak a szakma szabályai szerint járnak el.
Így működnek az öncélú reklámkampányok, az iparágakat tönkretevő és munkanélküliek ezreit produkáló racionalizálások, így működnek a titkosszolgálatok egyént és államot manipuláló akciói, a nagy gazdasági érdekcsoportok kihelyezett propagandaszervezetei.
Amíg ezzel az egyén közvetlenül nem találkozik, amíg saját bőrén nem érzi, hogy micsoda pusztítást képesek véghezvinni ezek a szervezetek kizárólagosan azért, mert követik a protokollt, mert a „szakma” szabályai szerint járnak el, addig mindez a távolba vesző, életszerűtlen mesének tűnik.
De ahogy közel kerül hozzá, ahogy a kirobbantott forradalmak, háborúk, elindított népvándorlások borzalmát a bőrén érzi, vagy csak a napi intrika lassan pusztító mérge csepeg az életében, a társas viszonyainak tönkremenetelét, a családja felbomlását, az elszigetelődését, a gazdasági tönkremenetelt megtapasztalja és rájön, hogy ez nem a véletlen műve, abban a pillanatban egyértelművé válik, hogy ez bizony tarthatatlan.
Nem kell ahhoz semmi rosszat sem csinálni, hogy valaki áldozatául essen ezeknek a rendszereknek. Sőt a legnagyobb veszélyben azok vannak, akik valamit építeni, létrehozni, alkotni akarnak. Legyen az közösség, gazdasági eredmény, kulturális alkotás vagy éppen egy jól működő állam.
Ma már ezeknek a nagy befolyásoló, csak az intrikára épülő szervezeteknek nincs valódi, a közösséget, az emberiséget előremozdító céljuk. Öncélúvá, pusztítóvá, mérgezővé váltak.
Meg kell állítani őket, amíg lehet!