A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

Levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu
Kérjük, hogy éves adójuk 1%-át ajánlják fel A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítványnak-oldalunkért
1%"/
Kedvezményezett alapítvány neve: A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítvány

adószáma: 18670275–1–13A Feltámadott tanítása embert, családot, közösséget, sőt nemzetet formáló erő

P. Reisz Pál OFM

Evangélium szent Máté könyvéből
Az asszonyok gyorsan elsiettek a sírtól. Remegve, de nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt a tanítványoknak. És íme, egyszer Jézus jött velük szemben, és megszólította őket: „Üdv nektek!” Ők pedig odasiettek hozzá, leborultak előtte, és átkarolták a lábát. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk: „Ne féljetek! Siessetek, vigyétek hírül testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, mert ott viszontláthatnak engem.”
Míg ott voltak, amikor néhány őr bement a városba, és jelentette a főpapoknak a történteket. Ezek a vénekkel együtt tanácsot tartottak. Úgy határoztak, hogy sok pénzt adnak a katonáknak, és meghagyták nekik: „Mondjátok azt, hogy éjnek idején, amíg mi aludtunk, odajöttek a tanítványai, és ellopták a holttestet. Ha tudomást szerez róla a helytartó, mi majd megnyugtatjuk, és kimentünk benneteket.” Azok elfogadták a pénzt, és úgy tettek, ahogyan meghagyták nekik. Ez a szóbeszéd mind a mai napig el van terjedve a zsidók között. (Mt 28,6-15.)

 
A nagytanács összeült húsvét előtt. Ennek témája Jézus meggyilkolásának kitervelése, Jézus pere volt. Megszavazták, hogy pénzt adnak annak, aki hajlandó őt elárulni. Ők már elítélték Jézust.
Miután megölték Jézus Krisztust, újból kénytelen összeülni a nagytanács. A téma megint Jézus ügye, és megint a pénzről esik szó. Azért kellett összeülni, mert eljutott hozzájuk, a zsidók vezetőihez, Jézus feltámadásának híre. Most nem Jézust, hanem a feltámadás hírét akarják megölni. A helyzet lényegében változatlan – a sátán folytatja munkáját, műve halad előre –, és ismét a pénz csöngésének dallamára. Pénz kellett Júdásnak is, pénz kell a katonáknak is, hogy hallgassanak. A sátán a Mammon, a pénz istenének képét ölti.
Változik-e valami Jézus Krisztus feltámadása után? Úgy tűnik, hogy semmi. A gonoszság és a jóság közötti szakadék nőtt. A történelem vakon és céltalanul megy a maga útján. A város, a társadalom a maga szellemi tunyaságában tovább hallgat. Hagyja, hogy az események, a történelmi szükségszerűség képében jelentkező gonosz maga alá gyúrja azt, aki vakmerően meg akarja változtatni a változtathatatlant.
Valóban ez a helyzet? Mintha mégis történne valami. Az apostolok kizökkentek kábult bénaságukból, a sírhoz futottak. Hallgatnak az asszonyokra, akik a Feltámadott-tól hoznak üzenetet. Majd ott látjuk Pétert, aki soha nem szokta eltalálni a mértéket, mindig átesik a ló másik oldalára, ha lendületbe jön. Most lélekkel és erővel, sodró erejű beszédet mond a tömeg előtt.
Valami tehát mégis megváltozott. Valami történt. Az apostolok élete gyökeres fordulatot vett. Álmaik csúfos kudarca után megszégyenülten szétszéledtek, haza kullogtak. Most kiheverték a csapást, küldetést kapnak Krisztustól. Összehívja őket, és egész világra szóló küldetést teljesítenek. A vak sors által determinált történelem menete megváltozik, kibillen medréből. Új célt, új irányt kapott a Feltámadott-tól. Hiába fognak össze a gonoszság erői, hiába próbálják mindezt bagatellizálni, betiltani, lebecsülni, ellopni, lehazudni, mégis kudarcot vallanak. Kérdés: meglátszik-e a világon, hogy Jézus halálával és feltámadásával csakugyan megváltotta a világot, és az előbbre ment?
Válasz: beárnyékolja a világot az a tény, hogy együtt a búza és a konkoly. De mégis meglátszik rajta a megváltás: egyes személyekben előre haladt a világ. Vannak kiemelkedő nagyjai a kereszténységnek, akikben zátonyra futott a gonoszság hajója. Nézzük csak a nem túl régi magyar múlt nagyjait: Mindszenty József, Boldog Apor Vilmos, Brenner János, Boldog Batthyány-Strattmann  László, és folytathatnánk a sort. A személyek hordozzák a megváltás jeleit. A személyes tanúságtétel az, ami igazolja, hogy Krisztus szenvedésével, szeretetből vállalt kereszthalálával, feltámadásával megváltotta a világot.
De ha egyeseknek sikerült életükkel, önfeláldozásukkal hitelesíteniük a feltámadás igazának tényét, akkor akár egy egész nemzet is felzárkózhat melléjük. Óriási lehetőségek előtt állunk! Ha egyes személyek által halad előre a világ, akkor ez érvényes nemzetünkre is. S e körülmény személyesen figyelmeztet bennünket, mindenki elmondhatja magáról, figyelmeztet engem: és az én életem mennyiben változott, az én életem milyen? Milyenné formálta a Feltámadott? Adott-e új irányt, célt, lendületet? Kitéptem-e magam az álmos közömbösségből, enervált petyhüdtségből, az alacsony érdekek hálózatából, azok kiszolgálóinak sorából? Kiszakított-e az önzésnek a hálójából? Képes vagyok-e szolgálni, kisebb és nagyobb közösségekért, édes hazámért áldozatot vállalni? Átérzem-e, hogy Krisztus kiragadott engem mindabból, ami körülvesz, s ugyanakkor visszaküld éppen oda, ahonnét kiemelt, hogy az élet jó hírét, a Feltámadottat, a feltámadás esélyét közvetítsem az embereknek? Találjam meg ezen a helyen magamat!
A mostani magyar húsvét óhatatlanul sok párhuzamot kínál fel az embernek az aktuális politikai eseményekkel kapcsolatban. A liberál-bolsevik ellenérdekeltek például nem győzik azt hangsúlyozni, hogy az egyháznak nem szabad politizálnia. Ezt az ostobaságot elég sokan magukévá teszik a keresztények közül is. Pedig tudják, hogy ezek a tiltók hosszú éveken át lelkésznek mondott valakit, mint országgyűlési képviselőt tűrtek soraikban. Az meg volt engedve, mert az ő érdekeiket szolgálta. Az Úr Jézus nem politizált abban az értelemben, hogy nem akart magának hatalmat, sőt, ki is mondta, hogy az ő országa nem innét való. Mégis keresztre feszítették. Mert az általa hirdetett tanítás politikai tényező volt.
Jézus Krisztus ellenségei tudják, hogy a Feltámadott tanítása embert, családot, közösséget, sőt nemzetet formáló erő. Ezért is akarják rászabadítani a még romjaiban is keresztény Európára a moszlim csőcseléket. Ezt is tudatosítva most lerázom magamról a kiábrándult, hitetlen környezetem kényszerzubbonyát. Megpróbálok önállóan, a régi, de újból felismert igazság, Jézus feltámadásának fényében nézni mindent. Krisztus világossága életem minden sötét foltját átvilágítja. A szakadt inakat új erő járja át. Megújítom, és a feltámadás szilárd alapjára helyezem életemet.