A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

Levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu
1%"/

Megjelent munkatársunk, Kovács Attila harmadik kötete: Az idők szava.
Glosszák, jegyzetek, publicisztikák, elemzések. Rendelés és információ: azidokszava@gmail.com

Várakozás az Úrra

P. Barsi Balázs : „AZ ADVENTI IDŐSZAK VÁRAKOZÁS AZ ÚRRA, AKI MINDNYÁJUNKAT MEGLÁTOGAT AZ ÜNNEPEN"

Advent 1. vasárnapja
 
P. Barsi Balázs : „AZ ADVENTI IDŐSZAK VÁRAKOZÁS AZ ÚRRA, AKI MINDNYÁJUNKAT MEGLÁTOGAT AZ ÜNNEPEN, ELJÖN MINDNYÁJUNK SZÍVÉBE.”
 
Elmélkedj!
 
Vegyük sorra életünk tájait: mi mindent kell átalakítanunk, hogy utat készítsünk az érkező Úr előtt? Milyen akadályokat kell eltakarítanunk útjából? Mindenhatóságának ugyan semmi nem állhat ellen, de szeretetét nem kényszeríti ránk, s csak oda tér be, ahol ajtót nyitnak neki.
 
Cselekedj!

 
Bűnbánat – felkészülök és elvégzem a karácsonyi szentgyónásom, keresem hibáim jóváté- telének lehetőségét.
 
Az adventi időszakban mi azt a kilenc hónapot ünnepeljük, amelyben egy gyermeket úgy várnak szeretettel, hogy még nem tudják beteg lesz-e vagy egészséges… fiú-e vagy lány… tehetséges-e vagy tehetségtelen… De már szeretik. Ezt a szeretetet ünnepeljük most. Azt, amit ez a magzat érez. Hogy „nem kellett rászolgálnom”, mégis szeretnek.
----
Jer 33,14-16
 
Igen, jönnek napok – mondja az Úr –, amikor majd teljesítem ígéretemet, amelyet Izrael házának és Júda házának tettem: Azokban a napokban és abban az időben igaz sarjat sarjasztok Dávidnak, aki jogot és igazságot teremt az országban. Azokban a napokban megszabadul Júda, és biztonságban él Jeruzsálem. És ez lesz a név, ahogyan a várost hívják: „Az Úr a mi igazságunk!”
 
1Tessz 3,12 – 4,2
 
Titeket meg gyarapítson és gazdagítson az Úr szeretetben egymás és mindenki iránt, mint ahogy mi is szeretünk titeket! Tegye állhatatossá szíveteket, hogy feddhetetlen szentségben állhassatok Istenünk és Atyánk elé, amikor a mi Urunk, Jézus majd eljön, összes szentjének kíséretében! Továbbá kérünk és intünk titeket, testvérek, Urunkban, Jézusban: Megtanultátok tőlünk, hogyan kell Istennek tetsző életet élnetek; éljetek is hát így, s haladjatok egyre előbbre. Hiszen tudjátok, milyen utasításokat adtunk nektek Urunk, Jézus által.
 
Lk 21,25-28.34-36
 
„Jelek lesznek a Napban, a Holdban és a csillagokban, a földön pedig kétségbeesett rettegés támad a népek között a tenger zúgása és a hullámok háborgása miatt. Az emberek megdermednek a rémülettől, miközben várják, hogy mi történik a világgal. A mindenség összetartó erői megrendülnek. Akkor majd meglátják az Emberfiát, amint eljön a felhőkben nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor mindez beteljesedik, nézzetek fel, és emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltásotok. Vigyázzatok, hogy el ne nehezedjék szívetek tobzódásban, részegeskedésben és az evilági gondokban. Így majd nem ér készületlenül benneteket az a nap. Mint a csapda, úgy csap le mindazokra, akik a földön laknak. Virrasszatok hát és imádkozzatok szüntelenül, hogy megmeneküljetek attól, ami majd bekövetkezik, és megállhassatok az Emberfia színe előtt.”
 
 
Minden megtérés a végső világösszeomlásnak és az Emberfia eljövetelének sajátos elővételezése az egyes ember életében. A nagy konvertitáknál mind azt látjuk, hogy korábbi életük összetartó erői megrendültek: Ágoston, Ferenc, Cortonai Margit és a többiek csakis régi, testies világuk romjain, a bűnbánat rémületes gyönyörűségének könnyein át láthatták meg az Emberfiát, Jézust, és ismerhették fel benne az Isten egyszülött Fiát. Nagyban vagy kicsiben, de a mi életünkben is be kell következnie ennek a világösszeomlásnak, különben sohasem fogjuk meglátni az Emberfiát, vagyis annak látni Jézust, aki ő valójában. Hiszen a bűnbeesés óta nem Isten világában élünk, hanem hazugságtéglákból és hamis reménykedések habarcsából egy illuzórikus világot építünk magunk köré, melynek bizony nagy robajjal össze kell dőlnie bennünk ahhoz, hogy arra a világra ébredjünk, ahol Isten valóban Isten és Teremtő, és ahol valóban „az Úr a mi igazságunk”.
 
Az igazi Krisztus-követő engedi, hogy régi, bűnös, nyíltan vagy rejtetten önközpontúságra épülő emberi világát – talán csendesen és szép fokozatosan, talán nagy hirtelenséggel – Isten lebontsa egészen az alapokig, és olyan életformát választ, melyben a mennyei Jeruzsálem dicsősége ragyog fel itt a földön. Ilyen életforma az egy férfi és egy nő közötti, holtig tartó hűségben megélt, minden magzatot vállaló szentségi házasság; a teljesen áttetsző, engedelmes, szűzi és szegény szerzetesi életforma; vagy a világban vállalt konszekrált, tiszta élet, mely az ingyenes szolgálatban teljesedik ki.
 
Sokat halljuk, hogy adventben többet kell imádkozni. Ez így is van, de fontos belátnunk, hogy a szóbeli imádság – vagyis a kötött imák – még nem az igazi imádkozás: az előkészület. Sokszor szokták mondani nekem – és minél idősebb és igazabb keresztényről van szó, ez annál jobban fáj neki –, hogy „Atya, elszórakoztam, és nem tudok imádkozni. Nem tudok odafigyelni”. Ekkor meg szoktam kérdezni: „Miért, mire gondol a rózsafüzér közben?”. Erre ő: „Most válik az unokám. Ott vannak a gyerekek, akikért aggódom. Nem tudom ezt megérteni”.
 
Úgy vélem, ilyenkor maga az Isten az, aki akadályoz minket a kötött imádságokban. Meg kell fogni azt a rózsafüzérszemet, ahol éppen tartunk, és nem mondani tovább, hanem elkezdeni beszélgetni Istennel. Nem csak a mindennapi életemmel párhuzamosan kell egy megtanult szöveget ismételgetni. Ez is fontos, de végre el kell jutnunk oda, hogy megszólítjuk az Úr Jézust, és meg kell tanulnunk elmondani Neki: „Uram, nem értem! Istenem, ez számomra fölfoghatatlan”. Mondjuk el! Neki elmondhatjuk az örömünket is, és a bánatunkat is: minden gondolatunkat.
 
Urunk, kérünk, vigyázz ránk, hogy szívünk el ne nehezedjék „tobzódásban, részegeskedésben és az evilági gondokban”, s hogy ne kelljen félnünk sem a haláltól, sem az utolsó ítélettől, segíts, hogy az idei Advent kezdetén nap mint nap kiszolgáltassuk magunkat a Te ítéletednek, és élő reménységgel várjuk annak beteljesedését a mindenségben, ami kegyelmedből szívünkben már végbement.
 
(barsibalazs.hu)