A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

Levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu
1%"/

Megjelent munkatársunk, Kovács Attila harmadik kötete: Az idők szava.
Glosszák, jegyzetek, publicisztikák, elemzések. Rendelés és információ: azidokszava@gmail.com

László Gyula Kollégium indul Lakiteleken

A lakiteleki Népfőiskola László Gyula Kollégium elnevezéssel 2019 áprilisában szakirányú képzést indít, amelynek fő célja a magyar őstörténet és honfoglalás kori időszak régészeti, természettudományi, néprajzi, történeti, nyelvi és kulturális ismereteinek bemutatása László Gyula régészprofesszor tudós munkásságának hagyományait követve. Ezzel kívánják a jövő kutatóit ösztönözni a kreatív, ám ugyanakkor felelős és mértékadó gondolkodásra, a régmúlt komplex szemléletére, a tudományközi együttműködés iránti fogékonyságra.

Célcsoport
: Olyan, 35 év alatti, felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató egyetemi hallgatók, doktoranduszok, illetve a terület iránt érdeklődő fiatal felnőttek a Kárpát-medence területéről, akik jelenlegi vagy későbbi tanulmányaik, valamint munkájuk kapcsán szeretnének mélyebb ismereteket szerezni a magyar őstörténetről.
 
A képzés formája és az előadók: A kollégium hallgatói részt vehetnek olyan történeti, régészeti, antropológiai, archeogenetikai, nyelvészeti és néprajztudományi előadásokon, ahol a szakma neves képviselői előadásaikkal, szakmai tapasztalataik és kutatási eredményeik bemutatásával, régészeti terepmunkával segítik őket a magyarság korai történetének mélyebb megismerésében. A kollégium hallgatói lehetőséget kapnak, hogy munkacsoportokban tevékenykedve, a megszerzett elméleti tudást a gyakorlati képességekkel ötvözve elsajátítsák a területtel összefüggő korszerű ismereteket, őstörténet-kutatási módszereket.

A képzés időtartama: 2019 áprilisa és 2020 decembere között nyolc alkalommal, negyedévenként egy-egy bentlakásos hétvége a lakiteleki Népfőiskolán. Ezen felül 2019 júliusában nyári szabadegyetemet tartunk a kollégium hallgatói részére.

A képzés tematikája:
A népvándorlás kori és honfoglalás kori Kárpát-medence története, régészete;
A Kárpát-medence és a sztyeppe kapcsolatának történeti és régészeti vetületei;
A népvándorlás kori és honfoglalás kori Kárpát-medence embertani és genetikai jellemzői, kitekintéssel az eurázsiai területekre;
A magyar monda- és hagyományvilág eurázsiai kapcsolatrendszere;
Közép-ázsiai nyelvek és kultúrák;
A magyar őstörténet XIX-XX. századi kutatástörténete és helye a közművelődésben.

A képzés sajátossága és célja: A kollégium tagjai egyedülálló, korszerű elméleti és gyakorlati tudásanyagra tehetnek szert a magyar őstörténet kutatásában. A kollégium által biztosított tudás lehetőséget teremt arra, hogy a tagok a jövőben sikeres szakmai munkát végezzenek a tudományág területén.
 
Jelentkezés és további információ:
Jelentkezés a kitöltött jelentkezési lappal és annak csatolt mellékleteivel 2019. március 25-ig a csingerandrea@nepfolakitelek.hu e-mail címen.
 
(Megjelent : 2019. március 11.)
 
LÁSZLÓ GYULA KOLLÉGIUM - Részvétel, jelentkezés

A képzés helyszíne: Lakitelek Népfőiskola

Költségek:
· a Lakitelekre utazás egyénileg, a résztvevők költségén történik;
· a hétvégi népfőiskolai képzések esetén a szállást, teljes ellátást, programot a lakiteleki Népfőiskola biztosítja. Alkalmanként 5000 forint a regisztrációs díj.
· a többnapos nyári tábor esetében az önköltség az időtartammal arányosan magasabb, de az elnyerhető támogatás ekkor is biztosítja a kedvezményt.
Jelentkezés: A László Gyula Kollégiumra jelentkezni - a kitöltött jelentkezési lap és a szükséges mellékletek lent megadott e-mail címre történő visszaküldésével - a jelzett határidőig lehet.

Jelentkezési lap mellékletei
· A jelentkezéshez szükséges:
fényképes szakmai önéletrajz,
motivációs levél.·

A jelentkezéshez csatolható:
egy olyan elemző rövid tanulmány (maximum 2000 szó), amely a magyarság őstörténetével, régészetével foglalkozik,
indoklással alátámasztott tudományos témavezetői, szaktanári vagy munkahelyi vezetői ajánlás. 


A képzés gyakorlati tudnivalóiról (utazási lehetőségek, részletes program stb.) a szervezők a felvételi kiértesítéssel együtt tájékoztatják a László Gyula Kollégium hallgatóit. Az első kollégiumi hétvége várható időpontja: 2019. április 26-28.

Jelentkezési határidő: 2019. március 25.

Jelentkezés és további információ: Csinger Andrea (csingerandrea@nepfolakitelek.hu)

---------------------
Jelentkezési lap
 
NÉV:

ÉRTESÍTÉSI CÍM:


E-MAIL:

MOBILTELEFON:

ISKOLA:
 
SZAK (és évf.)/VÉGZETTSÉG (oklevél éve):
 
MUNKAHELY (és munkakör):
 
EGYÉNI ÉRDEKLŐDÉSI KÖR (akár a kurzus témáin belül, akár azon kívül):
 
 
 
DÁTUM:

 
aláírás