A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

Levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu
1%"/

Megjelent munkatársunk, Kovács Attila harmadik kötete: Az idők szava.
Glosszák, jegyzetek, publicisztikák, elemzések. Rendelés és információ: azidokszava@gmail.com

A felvidékiek is felvehetik a magyar állampolgárságot?

Az Európai Bizottság felszólítására a szlovák kormánynak újra napirendre kell tűznie a 2010-ben elfogadott, Fico-féle állampolgársági törvényt, hogy megvizsgálják, az összhangban van-e az uniós jogszabályokkal.
Ahogyan a Felvidék.ma portál írja, az Európai Unió Bíróságának állandó ítélkezési gyakorlata szerint az állampolgárság megszerzésének és elvesztésének feltételeit az uniós jog megfelelő figyelembevétele mellett az egyes tagállamok állapítják meg. Más szavakkal, a tagállamokban az állampolgárság megszerzésének feltételeit, az eljárást és az időbeli kereteket az egyes tagállamok nemzeti joga szabályozza, az uniós jog tiszteletben tartása mellett.
A Bizottság csak akkor rendelkezik hatáskörrel arra, hogy beavatkozzon az ilyen ügyekbe, ha egy tagállam hatásköreinek gyakorlása során megsérti az uniós jogot.
A Bizottság folytatja a kérdésről folytatott párbeszédet a szlovák hatóságokkal. 2016-ban az EU Pilot eljárást indított, amely jelenleg is folyamatban van.
„Valamely tagállam állampolgárságának a törvény erejénél fogva történő elvesztése nem lenne összeegyeztethető az arányosság elvével, ha a vonatkozó nemzeti szabályok egyetlen időpontban sem tennék lehetővé az állampolgárság elvesztésével az érintett személyekre az uniós jogra tekintettel gyakorolt következmények egyéni vizsgálatát.
Következésképpen egy, az alapügy tárgyát képezőhöz hasonló helyzetben, amikor valamely tagállam állampolgárságának elvesztése a törvény erejénél fogva megy végbe, és az uniós polgár jogállása elvesztését eredményezi, az illetékes nemzeti hatóságoknak és bíróságoknak módjában kell hogy álljon, hogy járulékos jelleggel vizsgálják az állampolgárság elvesztésének következményeit, és adott esetben ex tunc hatállyal visszaállítsák az érintett személy állampolgárságát az általa úti okmány vagy az állampolgárságát tanúsító bármely más dokumentum kiállítása iránt benyújtott kérelem alkalmával.”
„A fentiek fényében a Bizottság ismét felveszi a kapcsolatot a szlovák hatóságokkal, és felkéri őket, hogy a C-221/17. sz. Tjebbes ügyben hozott ítélet eredményeként határozzák meg, hogyan kívánják kiigazítani nemzeti jogszabályaikat”– áll a jelentésben.