A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

Levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu
Kérjük, hogy éves adójuk 1%-át ajánlják fel A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítványnak-oldalunkért
1%"/
Kedvezményezett alapítvány neve: A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítvány

adószáma: 18670275–1–13Hívjuk és várjuk ma is a Szentlelket, hogy hozzon tavaszt a világra

Ahol a sokféle önzés egyesül, ott az egyetértés csak a gonoszságban valósul meg

„Ha eljön a Vigasztaló, akit az Atyától küldök, az igazság Lelke, aki az Atyától származik, Ő majd tanúságot tesz rólam.” (Jn15,26)

Mi, emberek szavainkkal tanúskodunk. Tanúságunk akkor igaz, ha megfelel a valóságnak.
A Szentléleknek nincsenek szavai: ő úgy tanúskodik, hogy a valósággal, az igazsággal szembesít egyfajta sajátos belső személyes megvilágosítás által. Erre a megvilágosításra utalnak a lángnyelvek. A lángnyelv az isteni jelenlétet sejteti. Önmagában a nyelv a megértést jelképezni. Külön-külön a lángnyelvek arra utalnak, hogy a Szentlélek külön-külön megvilágosít mindenkit: vagyis szembesít a végső valósággal.
Ránk bizonyítja a bűnt, egyfajta élesen és fájdalmasan megnyilatkozó nyilvánvalósággal. Ugyanakkor Jézusról is feltárja az igazságot, hogy Jézus az örök Isten öröktől születő Fia, aki értünk, éppen bűneink bocsánatáért halt meg, és a jövendőt is hirdeti. Nem szavakkal, hanem azáltal, hogy örömteli, tiszta, meg nem csaló reménységet ébreszt bennünk testünk feltámadása és az örök élet iránt.
A mi tanúságtételünk tetteket és szavakat jelent. Egyiket sem vagyunk képesek megvalósítani, csak a Lélek által. A Lélek tusakodni kezd bennünk a test ellen, vagyis az istengyermeki, tiszta, örökkévalóságra nyitó vonzás kikezdi a bűnös önzés önmagába gravitáló irányulását.
A bennünk folyó harc a szeretetért, amely a Lélek gyümölcse, igazolja, hogy találkoztunk a Szentlélek benső, csendes, de mindennél nagyobb bizonyosságot adó tanúságtételével.
Amikor leszállt a Szentlélek, mindenki a maga nyelvén értette az apostolokat, vagyis „egyetértők” lettek. Ma különösen átérezzük hazánkban a Lélek egységesítő jelenlétének hiányát. Ahol a sokféle önzés egyesül, ott az egyetértés csak a gonoszságban valósul meg. Hívjuk és várjuk ma is a Szentlelket, hogy hozzon tavaszt a világra, békét a népekre, és egységet, szeretetet a szívekbe, mert csak így lehet egységbe fogni az embereket.
Szent Pál szavai szerint: „Egy lélekben egy testté leszünk a keresztség által.” (1Kor12,13) Valamennyiünket ugyanazon Lélek hatott át. Azt olvassuk az Írásban, hogy Isten az első ember testét földből alkotta, azután lelket lehelt bele. Az egyház jelen van az egész világon. Pápa, püspökök, papok, falusi templomok és püspöki székesegyházak – minden csupán test, szám és adat, de hogy ebben a hatalmas testben Jézus szelleme éljen, és hogy Jézus példáját kövessük – ez a Szentlélek műve.
A világban sokféle ember él, de mind ember, mert úgy érez, úgy beszél, úgy cselekszik, mint ember. Ugyanazzal az emberi természettel van átitatva. Ugyan mitől lesznek keresztények a hívők? Ha úgy éreznek, és úgy cselekszenek, mint Krisztus. Ha mindenki a maga életében azt keresi, hogy mit tenne az ő helyében Jézus, ebben a családban, ebben az iskolában, ezekkel a barátokkal, rokonokkal együtt élve. Ez a Szentlélek műve: vízből és Szentlélekből kell megkeresztelkedni. (Vö. Jn.3,5)
Pünkösd, lepkeláng, Isten szívének lobogása, kiáradás mireánk! Ó, ha felfognánk, hogy mi ez a tűz igazán! „Barátom – aki sokat próbált, s akit sokat próbáltak – mondja, hogy kihallgatásaira készülve, vagy gúzsba kötve nem a lehetséges kérdéseken és az egérutakon töprengett, hanem a Jöjj, Szentlélek Úristen…!- t énekelte, hogy fölindítsa magában a Szentlelket. És soha nem jött a nyelvére mást vagy önmagát fölöslegesen terhelő, netán hazug szó. Vagyis hogy nem ezt és amazt kell kunyerálni, hanem a legtöbbet: Istent önmagát. És megváltásunk óta sosem ad kevesebbet önmagánál.” (Czakó Gábor)
Mivel pislákol a hitünk, hívjuk segítségül bátran a Szentlelket. Ha hervad a reménység, elapadt a buzgóság, akkor is kérjük őt. A Szentlélek képes tavaszt teremteni a lélek világában.
 
Reisz Pál, a sümegi ferences rendház főnöke