A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

Levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu
1%"/

Megjelent munkatársunk, Kovács Attila harmadik kötete: Az idők szava.
Glosszák, jegyzetek, publicisztikák, elemzések. Rendelés és információ: azidokszava@gmail.com

MELLÉBESZÉLÉSEK HELYETT A TÚLÓRATÖRVÉNY SZÓRÓL SZÓRA

2018. évi CXVI. törvény a munkaidő-szervezéssel és a munkaerő-kölcsönzés minimális kölcsönzési díjával összefüggő egyes törvények módosításáról*
 
1. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása
 
1. § A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 66. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (Kizárólag)
 
„b) a 99. § (3) bekezdése, a 109. § (2) bekezdése vagy a 135. § (3)–(4) bekezdése szerinti megállapodás munkavállaló általi felmondása” (nem szolgálhat a munkáltató felmondásának indokául.)
 
2. § (1) Az Mt. 87. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 
„(1) Munkanap: a naptári nap vagy megszakítás nélküli huszonnégy óra, ha a munkarend alapján a beosztás szerinti napi munkaidő kezdete és befejezése nem azonos naptári napra is beosztható.”
 
(2) Az Mt. 87. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 
„(3) Hét: a naptári hét vagy megszakítás nélküli százhatvannyolc óra, ha a munkarend alapján a beosztás szerinti napi munkaidő kezdete és befejezése nem azonos naptári napra is beosztható.”
 
3. § Az Mt. 94. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 
„(3) A munkaidőkeret tartama, ha ezt objektív vagy műszaki vagy munkaszervezéssel kapcsolatos okok indokolják, kollektív szerződés rendelkezése szerint legfeljebb harminchat hónap.”
 
4. § Az Mt. 97. § (2)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
 
„(2) Általános munkarend: a munkáltató a munkaidőt heti öt napra, hétfőtől péntekig osztja be.
 
(3) A munkaidő munkaidőkeret vagy elszámolási időszak alkalmazása esetén egyenlőtlenül osztható be. Egyenlőtlen
a munkaidő-beosztás, ha a munkáltató
 
a) a munkaidőt a napi munkaidőtől,
 
b) a heti pihenőnapot a 105. § (1) bekezdéstől,
 
c) a heti pihenőidőt a 106. § (1) bekezdéstől eltérően osztja be.
 
(4) A munkáltató a munkaidő-beosztást legalább egy hétre, a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetét megelőzően legalább százhatvannyolc órával korábban írásban közli. Közlés hiányában az utolsó munkaidő-beosztás az irányadó.
 
(5) A munkáltató a közölt munkaidő-beosztást, ha gazdálkodásában vagy működésében előre nem látható körülmény merül fel, a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetét megelőzően legalább kilencvenhat órával korábban módosíthatja. A munkáltató a közölt munkaidő-beosztást a munkavállaló írásbeli kérésére is módosíthatja.”
 
5. § Az Mt. 98. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 
„(2) Az elszámolási időszak tekintetében a 93. § (2)–(4) bekezdése, a 94. § és a 95. § megfelelően irányadó.”
 
6. § Az Mt. 99. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 
„(7) Egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén a beosztás szerinti heti munkaidő tartamát
 
a) a 94. § (1) és (2) bekezdés szerint meghatározott időszakon, vagy
 
b) ha ezt objektív vagy műszaki vagy munkaszervezéssel kapcsolatos okok indokolják – kollektív szerződés rendelkezése szerint – tizenkét hónapon belül átlagban kell figyelembe venni.”
 
7. § Az Mt. 105. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
 
„105. § (1) Hetenként két pihenőnapot (heti pihenőnap) kell beosztani. A heti pihenőnapok egyenlőtlenül is beoszthatók.
 
(2) Egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén hat egybefüggő munkanapot követően legalább egy heti pihenőnapot be kell osztani.
 
(3) Egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén
 
a) a megszakítás nélküli,
 
b) a több műszakos,
 
c) az idényjellegű tevékenység keretében foglalkoztatott munkavállaló számára havonta legalább egy heti pihenőnapot be kell osztani.
 
(4) Havonta legalább egy heti pihenőnapot – a 101. § (1) bekezdés f) pont kivételével – vasárnapra kell beosztani.”
 
8. § Az Mt. 109. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
 
„109. § (1) Naptári évenként kétszázötven óra rendkívüli munkaidő rendelhető el.
 
(2) A munkavállaló és a munkáltató írásbeli megállapodása alapján – az (1) bekezdésben foglaltat meghaladóan –
naptári évenként legfeljebb százötven óra rendkívüli munkaidő rendelhető el (önként vállalt túlmunka).
 
A munkavállaló a megállapodást a naptári év végére mondhatja fel.
 
(3) Az (1)–(2) bekezdésben foglaltakat arányosan kell alkalmazni, ha
 
a) a munkaviszony évközben kezdődött,
 
b) határozott időre vagy
 
c) részmunkaidőre jött létre.”
 
9. § Az Mt. 114. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 
„(4) A fiatal munkavállaló esetében a heti pihenőnap és a heti pihenőidő egyenlőtlenül nem osztható be.”
 
10. § (1) Az Mt. 134. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki: (A munkáltató nyilvántartja)
 
„d) a 109. § (2) bekezdés, valamint a 135. § (3) bekezdés szerinti megállapodás alapján teljesített rendkívüli
munkaidő,”(tartamát.)
 
(2) Az Mt. 134. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 
„(4) A munkáltató nyilvántartja
 
a) a 92. § (2) bekezdés,
 
b) a 99. § (3) bekezdés,
 
c) a 109. § (2) bekezdés,
 
d) a 135. § (3)–(4) bekezdés szerinti megállapodásokat.”
 
11. § Az Mt. 135. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezése
 
j) a 113–121. §-ban,
 
k) a 122. § (3) bekezdésében,
 
l) a 123. § (6) bekezdésében,
 
m) a 124. §-ban,
 
n) a 125. §-ban,
 
o) a 126. § (1)–(3) és (5) bekezdésében,
 
p) a 127. § (5) bekezdésében,
 
r) a 128–133. §-ban
 
s) a 135. § (3) bekezdés második fordulatában foglaltaktól csak a munkavállaló javára térhet el.
 
(3) Kollektív szerződés rendelkezése alapján legfeljebb évi háromszáz óra rendkívüli munkaidő rendelhető el. Ezt meghaladóan a munkáltató és a munkavállaló írásbeli megállapodása alapján naptári évenként legfeljebb száz óra rendkívüli munkaidő rendelhető el (önként vállalt túlmunka). A munkavállaló a megállapodást a naptári év végére mondhatja fel.”
 
12. § Az Mt. 165. § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
 
„(3) A 94. § (3) bekezdés alkalmazása esetén órabéres munkavállalóval a 156. § (1) bekezdés b) pont szerinti eltérő megállapodás csak kollektív szerződés rendelkezése szerint köthető.”
 
13. § Az Mt. 298. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 
„(5) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a munkaerő-kölcsönzési tevékenység folytatásának, a munkaerőkölcsönzésért a kölcsönbeadónak fizetendő minimális kölcsönzési díjat, a kölcsönbeadó nyilvántartásba vételének feltételeit és részletes szabályait, valamint a közhasznú kölcsönzőkkel szemben támasztott feltételekre, a kölcsönzöttek részére nyújtandó szolgáltatásaikra, valamint az általuk létesített, munkavégzésre irányuló jogviszony egyes feltételeire vonatkozó szabályokat rendeletben állapítsa meg, és ennek során vagyoni biztosíték meglétét írja elő.”
 
14. § Hatályát veszti az Mt. 98. § (3) bekezdése.
 
2. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti
rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló 2012. évi LXXXVI. törvény módosítása
 
15. § A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és
törvénymódosításokról szóló 2012. évi LXXXVI. törvény ELSŐ RÉSZE a következő 19/D. §-sal egészül ki:
 
„19/D. § Az Mt.-nek a munkaidő-szervezéssel és a munkaerő-kölcsönzés minimális kölcsönzési díjával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2018. évi CXVI. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv3.) megállapított
 
a) 94. § (3) bekezdését, 98. § (2) bekezdését, 99. § (7) bekezdését a Módtv3. hatálybalépését követően kezdődő munkaidőkeret és elszámolási időszak tekintetében kell alkalmazni,
 
b) 94. § (3) bekezdése – az a) pontban foglaltaktól eltérően – a folyamatban lévő munkaidőkeret vagy elszámolási időszak tekintetében a kollektív szerződés szabályai szerint alkalmazható,
 
c) 97. § (4) és (5) bekezdését, 105. §-át, 109. § (1) bekezdését és a 135. § (3) bekezdését a Módtv3. hatálybalépését
követően közölt munkaidő-beosztás tekintetében kell alkalmazni.”
 
3. Záró rendelkezések
 
16. § Ez a törvény 2019. január 1-jén lép hatályba.
 
17. § E törvény a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2003/88/EK irányelvének (2003. november 4.) való megfelelést szolgálja.
 
* A törvényt az Országgyűlés a 2018. december 12-i ülésnapján fogadta el.
 
Áder János s. k.,                                        Kövér László s. k.,
köztársasági elnök                                    az Országgyűlés elnöke
 
Magyar Közlöny